Как да получите медицинско изделие

Необходими документи за отпускане на целева помощ от МТСП за закупуване на медицинско изделие, съгласно Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 на Правилника за приложение на Закона за интеграция на хората с увреждания са:

  1. Медицински протокол от специализирана лекарска консултативна комисия (ЛКК) по профила на заболяването.
  2. Медицинският протокол се подава заедно с Молба- декларация за отпускане на парична помощ в Дирекция за социално подпомагане (ДСП) по адресна регистрация. Към комплекта документи, трябва да се приложи и удостоверение за номер на банкова сметка – ако има такава /IBAN/ и лична карта за справка на данни. Когато лицето е в трудово-правни отношения / но не е пенсионер / се изисква служебна бележка от местоработата му, в която се декларира, че лицето е осигурено за всички осигурителни случаи. При това положение ДСП отпуска за определени помощни средства / напр. слухови апарати / по голям размер на помощта. Различни целеви средства се отпускат и на ученици и студенти, като същите удостоверяват това със служебна бележка от съответното учебно заведение в което провеждат обучението си. Документите на непълнолетните лица, се подават от името на родителя / настойника /, но в полза на правоимащото лице.
  3. В случаите на получаване на медицинско изделие по индивидуална поръчка – ортопедични обувки, индивидуални коригиращи стелки, протеза и т.н. е необходима проформа фактура от фирмата със съответната сума. Проформата е неизменна част от комплекта документи към ДСП.
  4. До 7 дни ще Ви бъде издадена Заповед за отпускане на целева помощ, като от ДСП до края на следващия месец / месеца следващ този на подаване на документите / ще Ви изплатят сумата по Ваша банкова сметка или чрез пощенски запис. Получената заповед е гаранция за това, че отпуснатата сума, ще ви бъде изплатена.
  5. С получената сума и заповед от ДСП може да направите подходящия избор и получаване на Вашето медицинско изделие в нашите магазини. При покупката ще ви бъде издадена фактура и приемно-предавателен протокол. Тези документи е необходимо да представите в ДСП /срока е един месец от датата на превода/, за да оправдаете отпуснатите Ви средства. Важно за Вас е да знаете, че целевата помощ се отпуска само и единствено за посоченото в заповедта средство и не може да бъде ползвана с друга цел.

За повече информация може да се обръщате към нашите консултанти в офисите или на посочените телефони.